Hoger beroep ongegrond, PGS 15, gelijkwaardigheidsbeginsel en UPD

30/08/2017

De Inspectie leefomgeving en transport (ILT) breekt veelvuldig in bij milieuvergunningenprocedures ten aanzien van bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan. Het gaat dan om de BBT ten aanzien van brandveiligheid (PGS 15). De ILT eist strikte naleving van voorschriften inzake de indeling van vakken waarin gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, capaciteit van opvang, het voorkomen van uitstroom van brandend product uit die vakken, etc.

Deze stringente handhaving is een rechtstreeks gevolg van het Chemie-Pack debacle. Niet zelden trekt na een ramp de handhaving zo aan, dat het van de weeromstuit een stapje te ver gaat. Ik verwijs naar een recente uitspraak van 30 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2352), waarbij het hoger beroep van ILT ongegrond wordt verklaard.

Bij grootschalige opslag van gevaarlijke stoffen, is een ‘total flooding’ brandbestrijdingssysteem verplicht, waarbij de gehele hal in korte tijd wordt geblust met schuim, CO2 of andere middelen. Het ontwerp van dit systeem dient te voldoen aan een deskundig en uitvoerig UPD (uitgangspuntendocument), dat door het bevoegd gezag goedgekeurd dient te worden. In dit geval was dat geschied bij afzonderlijk besluit (ik heb beargumenteerd dat dit een afzonderlijk appellabel besluit is, mede gelet op de blauwdruk van het UPD document van de PGS commissie).

ILT kwam in beroep op tegen het vergunningenbesluit en niet tegen het UPD-besluit, aldus de Afdeling. De hoger beroepsgronden tegen het UPD behoefden derhalve geen bespreking. Overigens bevestigt de Afdeling kort haar vaste lijn, dat beroepsgronden, die eerst tijdens hoger beroep worden ingediend, niet worden behandeld, het betreft immers beroep tegen de uitspraak van een rechtbank.

Voorts stelt de Afdeling vast dat gelijkwaardigheid ook aan de orde is ten aanzien van maatregelen die op brandveiligheid zien. Afwijkingen van de PGS 15 zijn derhalve, mits een gelijkwaardig beschermingsniveau wordt bereikt, toegestaan.  Dat was het geval volgens de Afdeling, de vakgrootte van een brandcompartiment was weliswaar niet beperkt tot het in de PGS gesteld maximum, echter, dat doet er niet toe bij een ‘total flooding-systeem’, de hal wordt immers geheel geblust in één keer (en daarbij was een wijziging van de PGS op handen, die inmiddels is gerealiseerd, waarin de gemaximeerde vakgrootte bij dit soort opslagsystemen wordt losgelaten, en thans ook geen beroep op gelijkwaardigheid meer behoeft te worden gedaan).

De omgevingsdienst West-Brabant had reeds alle veiligheidsaspecten goed afgewogen, de rechtbank Zeeland-West-Brabant had dat al vastgesteld, de Afdeling heeft dit thans bevestigd.