Aanvullingswet Bodem – de toevalsvondst

14/09/2018

De Omgevingswet is in 2016 aangenomen en gepubliceerd en zal naar verwachting in 2021 in werking treden. Bekend is dat deze wet bijna alle wetten en besluiten op het gebied van het milieurecht (de fysieke leefomgeving) zal vervangen. Een aanzienlijke operatie, waarbij vaak ook vertrouwde regelingen verdwijnen, zoals de Wet bodembescherming.

De onderwerpen bodem, geluid, natuur en grondeigendom worden met aanvullingswetten aan de Omgevingswet toegevoegd. Begin dit jaar is de Aanvullingswet Bodem aan de TK gezonden. De Wet bodembescherming zal met inwerkingtreding van deze aanvulling vervallen en veel oude bekende begrippen en instrumenten daarvan keren ook niet terug in de Omgevingswet.

Een van die beleidsinstrumenten was de aanpak van historische verontreinigingen (van vóór 1 januari 1987). Volgens de Aanvullingswet (althans zo lijkt het) is dat probleem blijkbaar ook historie omdat al die verontreinigingen inmiddels al wel zijn aangepakt. Wat daar ook van zij, mocht de bodem onder de Omgevingswet toch nog historische verontreinigingen prijsgeven, dan noemen we dat voortaan aan ‘toevalsvondst’.

Het college van burgemeester en wethouders kan alsdan de eigenaar verplichten tot het onmiddellijk wegnemen van onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid. Plant en dier worden daar overigens niet meer genoemd, geen goed idee, ook volgens de Raad van State in het advies op de Aanvullingswet.

Door de wetgever wordt gesteld dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ gehandhaafd blijft onder de Omgevingswet.  De regeling doet echter geen recht aan het beginsel dat de vervuiler betaalt. De Afdeling advisering adviseert daarom in de regeling de mogelijkheid op te nemen om de veroorzaker aan te spreken, net als onder het huidige stelsel mogelijk is, al wordt daar zelden gebruik van gemaakt sinds ook de invoering van de saneringsplicht voor eigenaren van bedrijfsterreinen ex art. 55b Wbb.