Algemene voorwaarden


Artikel 1: KANTOOR

1.1 Ozinga Advocaten is een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur.

1.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Ozinga Advocaten, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Ozinga Advocaten werkzaam zijn, door Ozinga Advocaten voor enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk van alle personen voor wier handelen of nalaten Ozinga Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2: DE OVEREENKOMST

2.1 Een opdracht met Ozinga Advocaten komt tot stand indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door Ozinga Advocaten zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

2.2 Het staat Ozinga Advocaten vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personen van Ozinga Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden. Derden worden echter niet zonder overleg met opdrachtgever ingeschakeld. Ozinga Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of schade die door deze derden wordt veroorzaakt.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Ozinga Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van Ozinga Advocaten wordt uitbetaald, inclusief het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Ozinga Advocaten komt. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan u toegezonden.

3.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het aan opdrachtgever terzake van de opdracht aan Ozinga Advocaten voldane honorarium.
3.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

4.1 De opdrachtgever vrijwaart Ozinga Advocaten en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Ozinga Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door Ozinga Advocaten dan wel de personen die daar werkzaam zijn.
4.3 Betaling van declaraties van Ozinga Advocaten dient opdrachtgever, zonder opschorting of verrekening, te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 5: TARIEVEN

6.1 Ozinga Advocaten hanteert een uurtarief van maximaal € 320,-  exclusief BTW en eventuele extra kosten zoals kilometervergoedingen en externe kosten. Ozinga Advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Ozinga Advocaten enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden binnen een termijn van twee weken na facturatie.