Track Record


Een greep uit de procedures en adviezen van Ozinga:

Due diligence op omgevingsrecht terzake van overnames beursgenoteerde ondernemingen, voorbeelden

Agrobusiness in Limburg
Gasleidingen en gasvelden in Noord-Holland
Diverse levensmiddelenproducenten
Toonaangevend advies- en ingenieursbureau grond- en afvalstoffenwerken

Op- en overslag van gevaarlijke stoffen voor marktleider

Procedure met betrekking tot de vergunningplicht en externe veiligheidaspecten voor een overslagbedrijf voor gevaarlijke stoffen, naar aanleiding van de uitspraken in deze zaak (11 Vz. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 29 december 2008 (200808645/1) en 26 juni 2009 (200904264/1/M2) heeft een wetswijziging plaatsgevonden.
Procedure tegen handhaving in verband met een vermeend ongewoon voorval. Procedures inzake de opslag van gevaarlijke stoffen, procedure handhaving, stikstofpercentage, BEVI. Procedure inzake invordering (€ 75.000,- per overtreding) van Gebruiksbesluit, ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ4185.

Koudemiddelen in de scheepvaart

Onderzoek naar lekverliezen en ozonlaagafbrekende stoffen in de scheepvaart. Werking NL recht buiten territoriale zone.

Marktleider Verzinkerijen inzake bodembescherming

Procedures jegens SBNS, adviezen inzake bodembeschermende maatregelen, adviezen met betrekking tot lozingen en waterbodemverontreinigingen

Begrip afvalstoffen voor onder meer de olie-industrie

Adviezen omtrent de afvalstatus van een olieproduct dat vermengd raakte met een blendcomponent. Adviezen omtrent de afvalstatus van een blendmiddel.

Vergunningenprocedures inzake vleesverwerkingsindustrie

Procedures met betrekking tot de vergunningplicht en bestemmingsplannen, zie ook ECLI:NL:RVS:2002:AE5390 en ECLI:NL:RVS:2012:BY4461

Diverse procedures (ruimtelijke ordening, vergunning, handhaving, heffing) inzake dierlijke bijproducten marktleiders inzake vlees-/visverwerking

Lozingsheffingprocedure mbt 2,5 miljoen euro
Procedure tegen concurrent inzake pluimveeverwerking
Geurprocedure bij de Rechtbank Utrecht inzake handhaving in verband met vergister, zie ook ECLI:NL:RBMNE:2013:5595
Procedures inzake vergunningverlening voor bloedverwerkend bedrijf.

Opslag en verwerking afvalolie voor enig bedrijf in NL dat aan minimumstandaard voor verwerking voldoet

Diverse EVOA zaken en behandelingen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zie ECLI:NL:RVS:2013:2583, ECLI:NL:RVS:2013:2538,   ECLI:NL:RVS:2013:1981, ECLI:NL:RVS:2013:1913, ECLI:NL:RVS:2013:1904, ECLI:NL:RVS:2013:1778, ECLI:NL:RVS:2013:517, ECLI:NL:RVS:2013:BZ4914

Vergunningen- en handhavingsprocedures voor beursgenoteerd en middelgrote ondernemingen

Adviezen en bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van het vergunningverleningstraject, bv. ECLI:NL:RVS:2008:BD3578 en ECLI:NL:RVS:2006:AY9392. Diverse procedures inzake handhaving en invordering. Uitspraak van 13 juni 2012 is leidend op het gebied van het bewijs van een overtreding in het kader van invordering, zie ook Algemene Wet bestuursrecht, Groene Kluwer, Tekst & Commentaar (8e druk), p. 517 ABRS 13 juni 2012, LJN BW8183.

Een groot aantal EVOA zaken

Vele procedures voor Nederlandse en Europese cliënten inzake de overbrenging van afvalstoffen. Cassatiezaken inzake Chinese regels voor uitvoer, vrijspraak cliënte, zie ECLI:NL:RBROT:2011:BZ2914. Tevens procedure bij rechtbank Rotterdam waarin verzoek is gedaan aan Europese Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing, inzake het begrip ‘doorvoer’ uit de EVOA, zie ECLI:NL:RBROT:2012:BW5680

Adviezen en procedures voor toonaangevend advies- en ingenieursbureau inzake stortplaats, stortcapaciteit en inzake bevoegdheid tot handhaving van ILT bij BBK

Uitspraken Afdeling bestuursrechtspraak en Rechtbank Groningen volgen nog.

Markt voor oliën en vetten

Adviezen op het snijvlak van afvalstoffenrecht en dierlijke bijproducten. Adviezen inzake UCO (frituurvet) en dubbeltelling. Adviezen inzake restproducten van plantaardige en dierlijke olieverwerking.

Voedselfraude

Adviezen en procedures inzake fraude met voedingssupplementen.

Bodemverontreinigingsprocedures

ECLI:NL:RVS:2009:BH7669, zie ook M&R 2009, 52. ECLI:NL:RVS:2008:BG6422